Reklamační řád

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.


Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Kupujícím – podnikatelům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě reklamace zboží je kupující povinen přesně popsat vady zboží a zaslat toto vymezení vad prodávajícímu. Podle typu vady sdělí prodávající kupujícímu, zda má zboží zaslat do příslušného servisu nebo přímo prodávajícímu. Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jelikož prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím reklamovaného zboží.

Prodávající nebo příslušný servis posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele třicetidenní.

Adresa pro vrácení či výměnu zboží:

AGROAD s.r.o.

Blanenská 1338

664 34 Kuřim

e-mail: douda@agroad.cz

Mob: +420 733 139 897

Tel: +420 541 264 951